Ο Δήμαρχος Πετρούπολης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη μειοδότη για την «προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πρόσθετων ετών 2018,2019 και 2020» για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων, Δημοτική Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης και Δημοτική Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο με αριθμό συστήματος 54753.
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 06/03/2018
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 26 /03/2018 ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/04/2018 και ώρα 15:00μ.μ

Αρχεία:
ΠΕΡΙΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 


Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123