Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνών,

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

•  Αίτηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
•  Δελτίο Ταυτότητας
•  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
•  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
•  Δήλωση απογραφής παιγνιομηχανημάτων, διασκευασμένων τραπεζιών, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•  Επικυρωμένο αντίγραφο της προηγούμενης άδειας.
•  Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
•  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι “στα παιγνιομηχανήματα ή και στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής, διεξάγονται και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια’’

Αρχεία:

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ