Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας- Περίοδος 08/2016.