Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας- Περίοδος 04/2016.