Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας – Περίοδος 07/2015.