Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  2ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.