Χορήγηση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας για Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Εκδίδεται για κατοίκους του Δήμου μας, για την συμμετοχή τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ (Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας)
Για την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (εντοπιότητας) απαιτείται:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας ή Φορολογικής Δήλωσης σε περίπτωση προστατευμένου μέλους
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Δήμο Πετρουπόλεως με τα στοιχεία της διεύθυνσης.

Αρχεία
• Έντυπο αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας (εντοπιότητας)