Δήμος Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης καλεί τους δημότες που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/16-05-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1699 Β). 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο κεντρικό Δημαρχείο (Κ. Βάρναλη 76-78), από 12 Αυγούστου έως 19 Αυγούστου 2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30 έως 14:30. Οι δημότες που επλήγησαν υποβάλλουν αίτηση μόνο για την κύρια κατοικία και όχι για κτίρια άλλης χρήσης (καταστήματα, βοηθητικοί χώροι, χώροι αποθήκες κλπ.), προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  •  Φωτοτυπία ταυτότητας
  •  Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
  •  Λογαριασμό τράπεζας (IBAN) του δικαιούχου
  •  Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)
  •  Αριθμός μελών οικογένειας και φιλοξενουμένων
  •  Δήλωση στοιχείων ακινήτου (έντυπο Ε9), συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αλλιώς μισθωτήριο ή ΔΕΗ
  • Για πολύτεκνους απαιτείται επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
  • Για Άτομα με Αναπηρίες απαιτείται απόφαση έγκρισης ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται από την Υπηρεσία.

Επίσης, μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ (μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα) στο: (FEK 1699)