Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
-Επιμελείται για την συγκέντρωση όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Συντάσσει τις σχετικές μελέτες
-Μεριμνά για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων και υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία σε κάθε αρμόδιο φορέα.

Γραφείο Μελετών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Θεμάτων Τ.Α
-Παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τηρεί τους σχετικούς φακέλους και ενημερώνει την Διοίκηση σχετικά.
-Προτείνει την ανάληψη Πρωτοβουλιών συμμετοχής του Δήμου σε συνέδρια διεθνή ή εσωτερικά.
-Μεριμνά για την σύνταξη των σχετικών φακέλων συμμετοχής του Δήμου σε Συνδέσμους Διαδημοτικές Επιχειρήσεις κλπ.