α) Γραφείο σχεδιασμού προετοιμασίας
-Στην αρμοδιότητα του ανήκουν :
1. Η εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων πρόληψης για την προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των Δημοτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
2. Παρακολουθεί το σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας, και συνεργάζεται με αυτή για την εφαρμογή των προγραμμάτων της .
3. Ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και παρέχει οδηγίες κατά την εκδήλωση των φαινομένων προς αντιμετώπιση των καταστροφών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των καταστροφών.
4. Καταρτίζει σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο επίπεδο παροχής ειδικών οδηγιών προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
5. Εντάσσει και αξιοποιεί τις εθελοντικές οργανώσεις των δημοτών και τους ειδικευμένους εθελοντές με στόχο την ελαχιστοποίηση των καταστροφών
6. Εισηγείται στον Δήμαρχο την αναγκαία πρόσληψη προσωπικού κατά την εξέλιξη του φαινομένου των καταστροφών για την αντιμετώπιση της καταστροφής και την χρονική διάρκεια απασχόλησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2 190/94 όπως ισχύει κάθε φορά .
7. Εισηγείται την προμήθεια των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία του Δήμου.

β) Γραφείο συντονισμού δράσης
-Στην αρμοδιότητα του ανήκουν:
1. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (υπάλληλοι και εθελοντές) και η χρησιμοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών μέσων σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας και τις λοιπές δημόσιες αρχές και την εποπτεία αυτών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ) .
2. Ο συντονισμός στο έργο αποκατάστασης των πάσης φύσεως ζημιών από τις φυσικές καταστροφές με τη συνεργασία και τις οδηγίες των αρμοδίων κρατικών Υπηρεσιών και φορέων.
3. Η τήρηση ειδικού φακέλου για κάθε γενική ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών.