Ταφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
1) Άδεια ταφής (εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου μας)
2) Υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ  του ενδιαφερόμενου,
3) Καταβολή του αντίστοιχου ποσού (βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου.)
για οικογενειακό τάφο, σε περίπτωση οφειλής  συντήρησης νεκροταφείου,θα πρέπει να εξοφληθεί η οφειλή)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τους τάφους τριετούς ταφής ότι:
Μετά την παρέλευση της τριετίας θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος συγγενής να ενδιαφερθεί για εκταφή ή παράταση της ταφής.