ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 250.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %).
CPV : 45246500-8.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 141.730,90 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 25.511,56 €, Απρόβλεπτα : 25.086,37 €, Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ : 9.284,07 € ήτοι σύνολο: 201.612,90 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως την 12 / 03 /2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως 13 / 03 / 2020.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 20 / 03 / 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και θα πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 27 / 03 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ:88196

Αρχεία:
01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
02 ΤΕΥΔ
03 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ
05 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
06 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
07 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
08 ΑΡΘΡΑ ΕΤΕΠ
09 ΕΣΥ
10 ΤΣΥ
11 ΓΣΥ
12 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13 ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ
14 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ