ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη μειοδότη για «Ανακατασκευές συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου» για τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τη μελέτη 53/2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 499.580,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/05/2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/6/2021 και ώρα 15:00.μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 25/06/2021 και ώρα 12.00μ.μ.

Για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείτε να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ
www.promitheus.gov.gr.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις για τα έγγραφα του Διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο με αριθμό συστήματος: 132168

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης 53/2020 και της διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τηλ. 213 2024409/456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.petroupoli.gov.gr & www.promitheus.gov.gr.

Αρχεία:
Α.Δ.Α.Μ
Περιληπτική Διακήρυξη
Διακήρυξη Παιδικών Χαρών
Οικονομική Προσφορά
Φύλλα Συμμόρφωσης Διακήρυξης