Παράταση εκταφής.

Αφορά περιπτώσεις ενταφιασμένων σε τάφο τριετούς χρήσης για τους οποίους έχει παρέλθει η τριετία από την ημερομηνία ταφής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
α) αίτηση (συμπληρωμένα πλήρως τα στοιχεία & ΑΦΜ)  με την οποία ζητείται η έγκριση παρατάσεως εκταφής.
β) Καταβολή ποσού μετά την έγκριση της παράτασης. (βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου.)
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παράταση ταφής έχει ισχύ μόνο με την καταβολή των αντίστοιχων τελών,διαφορετικά θεωρείται ότι δεν έχει δοθεί και ακολουθείται η διαδικασία υποχρεωτικής εκταφής.