Μεταδημότευση εγγάμου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου (σε περίπτωση επιθυμίας εγγραφής και των δύο συζύγων συμπληρώνονται αιτήσεις για τον κάθε ένα σύζυγο ξεχωριστά)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή γεννήσεως εφόσον δεν έχει ανοιχθεί οικογενειακή μερίδα
3. Πιστοποιητικό από το Δημοτολόγιο του Δήμου εγγραφής του/της συζύγου για την ενδεικτική εγγραφή του
4. Βεβαίωση για την διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο μας το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.(σε περίπτωση επιθυμίας εγγραφής και των δύο συζύγων συμπληρώνονται αιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης για τον κάθε ένα σύζυγο ξεχωριστά)
5. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (εφόσον τα στοιχεία στο πιστοποιητικό είναι ελλιπή)
6. Ληξιαρχική πράξη γάμου
7. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως των τέκνων (εφόσον έχουν αποκτηθεί δεν αναφέρονται με πλήρη στοιχεία στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
Τα δικαιολογητικά 2,3,5,6 & 7 αναζητούνται από την υπηρεσία μας .
Αρχεία
Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο λόγω μεταδημότευσης εγγάμου
Έντυπο αίτησης βεβαίωσης διετούς μόνιμης κατοικίας