Μαρμάρινες οστεοθυρίδες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Α) Σε περίπτωση παραχώρησης χρήσης νέας  οστεοθυρίδας
α) Αίτηση (με πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ)
β) Καταβολή του ποσού εφάπαξ με ισχύ για πέντε (5) έτη.
γ) Σύνταξη παραχωρητηρίου.
Β) Σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης οστεοθυρίδας
  α) Αίτηση (με πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ)
β) Καταβολή του ποσού εφάπαξ με ισχύ για πέντε (5) έτη.
γ) Σύνταξη παραχωρητηρίου.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την εκάστοτε χρέωση (βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου).
Η αίτηση για παραχώρηση οστεοθυρίδας γίνεται μετά την εκταφή.
Μετά τη λήψη της 5/ετίας,αν δεν γίνει ανανέωση από τους ενδιαφερόμενους η οστεοθυρίδα επιστρέφεται στο Δήμο, χωρίς καμία ειδοποίηση και τα οστά τοποθετούνται στο κοινοτάφειο.