Δήμος Πετρούπολης

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου  απαιτείται :
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου, εκδίδονται εφόσον έχει τελεστεί ο γάμος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πετρουπόλεως.

Αρχεία
• Αίτηση για Ληξιαρχείο