Κατασκευή μνημείων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Αίτηση  μαζί με σχέδιο κατασκευής.
Ενημερωθείτε για τα υφιστάμενα υποδείγματα εγγεκριμένων σχεδίων τάφων τριετούς ταφής, των αντίστοιχων προϋπολογισμών δαπάνης.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα μνημεία κατασκευάζονται από επαγγελματίες επεξεργασίας μαρμάρου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά εργολήπτη
1. Βεβαίωση από Τεχνικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
2. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Εφορία.
3. Βεβαίωση ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε.
4. Υπεύθυνη δήλωση για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν.
5. Βεβαίωση περί μη οφειλής από το Δήμο.
6. Εγγυητική Επιστολή Καλής  Εκτέλεσης, ύψους 1.000,00€ που θα αναπροσαρμόζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή άλλης αναγνωρισμένης Τράπεζας, ως εγγύηση για την  αποκατάσταση των ζημιών, που τυχόν θα προκληθούν από τις εργασίες και την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών και η οποία θα επιστρέφεται στο τέλος του έτους, εφόσον δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα εκ μέρους του κατασκευαστή, αλλιώς θα εκπίπτει υπέρ Δήμου.
Στους τάφους τριετούς χρήσης μπορούν και οι συγγενείς των νεκρών από μόνοι τους να κάνουν έργα απλά (κράσπεδο,σταυρό χαλίκι κλπ) κατόπιν αιτήσεως στο τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου και χορηγήσεως σχετικής αδείας εισόδου.