Καλωσήρθατε στον Δήμο Πετρούπολης
Ωράριο: 08:00 - 14:00
  • Δευτέρα: 08:00 - 14:00
  • Τρίτη: 08:00 - 14:00
  • Τετάρτη: 08:00 - 14:00
  • Πέμπτη: 08:00 - 14:00
  • Παρασκευή: 08:00 - 14:00
  • Σάββατο: Κλειστά
  • Κυριακή: Κλειστά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), καθώς και λοιπές σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR/ΓΚΠΔ), που τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, με το παρόν έγγραφο παρέχεται χρήσιμη ενημέρωση για τον τρόπο συλλογής, χρήσης, διαμοιρασμού και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του προαναφερθέντος Κανονισμού. Ο Δήμος είναι πλήρως συμμορφωμένος με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

1. Προοίμιο:
Ο Δήμος Πετρούπολης, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων («Φορέας»), έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – που συλλέγει στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και της ικανοποίησης του σκοπού δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετεί- τα οποία αφορούν τους συναλλασσόμενους με αυτόν και ειδικότερα τα Φυσικά Πρόσωπα – Πολίτες, στα οποία παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνα με το σκοπό που υπηρετεί.
Η επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συναλλασσόμενων με το Δήμο Πετρούπολης υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής, καθώς επίσης και στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR), αλλά και στις λοιπές διατάξεις του Εθνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Ως πολίτες που με οποιονδήποτε τρόπο έρχεστε σε επαφή με το Δήμο Πετρούπολης στο πλαίσιο των υπηρεσιών Που παρέχει, παρακαλείστε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να κατανοήσετε και να λάβετε πλήρη γνώση του περιεχομένου αυτής και των δικαιωμάτων που έχετε.
Με την παρούσα Πολιτική ο Φορέας υλοποιεί τη σχετική δέσμευση για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
Η Πολιτική Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Συναλλασσόμενων Πολιτών βρίσκει εφαρμογή στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συνόλου των συναλλασσόμενων με το Δήμο Πετρούπολης, πολιτών, τέως και νυν, καθώς και στην επεξεργασία αυτών, με οποιαδήποτε μορφή – προφορικά, ηλεκτρονικά ή γραπτά.

2.  Ορισμοί:
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:
2.1 «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
2.2 «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
2.3 «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

3.  Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Ο Δήμος Πετρούπολης σε συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR , επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτούς και διάφανους τρόπους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας:
– Συλλέγει τα δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα επεξεργάζεται κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
– Συλλέγει τα δεδομένα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και όχι περισσότερα δεδομένα από αυτά που χρειάζεται.
– Διατηρεί τα δεδομένα επικαιροποιημένα και φροντίζει για την ακρίβειά τους ή για την διαγραφή και την διόρθωσή τους όταν αυτά είναι ανακριβή σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας.
– Διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρόνο χρειάζεται ο σκοπός της επεξεργασίας και στη συνέχεια φροντίζει για την ασφαλή καταστροφή τους.
– Φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση και κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή διασφαλίζοντας, ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.
– Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται για σκοπούς που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης προς εσάς, καθώς και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος .

4.  Πηγές Συλλογής Δεδομένων:
Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής πραγματοποιείται με θεμιτά μέσα και με τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
–  Πηγή άντλησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την παρούσα Πολιτική είστε οι ίδιοι (Υποκείμενα Δεδομένων), δηλαδή το σύνολο των συναλλασσόμενων Πολιτών με το Δήμο Πετρούπολης. Αυτή η απευθείας συλλογή πληροφοριών από εσάς υλοποιείται όταν υποβάλλετε αιτήματα διά ζώσης ή ηλεκτρονικά, δηλώνετε συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή συμβάλλεστε με το Δήμο, με την υποβολή εγγράφου, τηλεφωνικά, με e-mail ή fax, τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στις δικτυακές τοποθεσίες και την επιγραμμική (online) επικοινωνία, την προβολή του online περιεχομένου, ή τη χρήση άλλων υπηρεσιών κλπ.
–  Άντληση δεδομένων μπορεί να γίνει και μέσω των εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων που εφαρμόζει ο Φορέας. Για τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα στα οποία γίνεται επεξεργασία τεκμαίρονται ως ακριβή.
–  Δεδομένα από τρίτο (π.χ. δημόσια υπηρεσία) θα λάβει ο Δήμος Πετρούπολης μόνο σε περίπτωση που επιβάλλεται από το νόμο.
–  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορεί αν απαιτηθεί, να συνδυαστούν με πληροφορίες που εσείς καταχωρείτε δημόσια, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας που εσείς μοιράζεστε δημοσίως μέσω των δικών σας ιστοσελίδων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ενημερωτικών σας email, των εντύπων που χρησιμοποιείτε στις συναλλαγές σας, τις επαγγελματικές σας κάρτες κ.ο.κ.
–  Τέλος, μπορεί να ληφθούν δεδομένα σας από άλλες ελεύθερες βάσεις δεδομένων, όπως οι επαγγελματικοί και οι τηλεφωνικοί κατάλογοι, για να σας κληθείτε, εάν χρειαστεί, για επικοινωνία.

5. Νομική Βάση Επεξεργασίας:
Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ο Δήμος Πετρούπολης, για να μπορεί να είναι σύννομη η επεξεργασία, οφείλει να στηρίζει την πραγματοποίησή της σε κάποια νομική βάση.
– Για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρθηκαν, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι έννομη υποχρέωση: Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Φορέα, δηλαδή με υποχρέωση που προκύπτει από το νόμο. Σε περίπτωση μη επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων θα υπάρξει παραβίαση της νομοθεσίας και οι αντίστοιχες κυρώσεις, καθώς και ελλιπής εξυπηρέτησή σας. Ο σκοπός, οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται προς το κοινό, καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και τους επιμέρους κανονισμούς, διατάξεις, εγκυκλίους και ΠΟΛ, που έχουν εκδοθεί και σχετίζονται με αυτή. Επομένως, η έννομη υποχρέωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προκύπτει από το σύνολο της νομοθεσίας που καθορίζει τη λειτουργία του Δήμου Πετρούπολης. Οι σχετικές υποχρεώσεις διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες προς τους πολίτες παρέχονται με ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και διασφάλιση των συμφερόντων τους, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος, που εξυπηρετεί ο Φορέας.
– Ειδικότερα, για την περίπτωση όπου μπορεί και να συλλεχθούν από το Φορέα ειδικές κατηγορίες δεδομένων, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται oι σχετικές τεκμηριώσεις και η ετοιμότητα που απαιτείται, από το σκοπό ύπαρξης και λειτουργίας του, η οποία εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος.
– Επίσης, επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης, εάν τυχόν είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 6 §1 περ. β’ Γ.Κ.Π.Δ.).
Α) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν μπορεί παρά να είναι η συγκατάθεσή σας, ο Δήμος Πετρούπολης θα προβεί σε αίτημα προς εσάς για την χορήγηση αυτής. Εάν και εφόσον ληφθεί από εσάς συγκατάθεση για κάποιο σκοπό επεξεργασίας, ο Φορέας θα τηρεί αντίγραφο της χορηγηθείσας δήλωσης συγκατάθεσης, με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή, προς απόδειξη της χορήγησής της αλλά και προς διευκόλυνση, σε περίπτωση που ζητηθεί ανάκλησή της. Η συγκατάθεση χορηγείται για σαφείς και διακριτούς σκοπούς επεξεργασίας, oι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και, από τη στιγμή που τη χορηγείτε, έχετε λάβει πλήρη γνώση αυτών. Επισημαίνεται πως παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
Β) Οι όροι της παρούσας που αφορούν τη λήψη συγκατάθεσης ως νομική βάση για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ισχύουν και για ανηλίκους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συγκατάθεση, όπου απαιτείται, παρέχεται ή εγκρίνεται, από κοινού, από τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Προκειμένου να εξακριβώνεται με πληρότητα η ηλικία του προσώπου ή οι έχοντες τη γονική μέριμνα, συμπληρώνεται σχετική επιλογή, η οποία επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Σημειώνεται ότι, κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή, οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο Πετρούπολης και πιθανώς περιλαμβάνουν δεδομένα ανηλίκων (πχ. ιδιοκτησία ακινήτων ή πιστοποιητικά πολυτεκνίας), γίνονται βάσει έννομης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω.

6. Όροι Πρόσβασης προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας:
Τα στοιχεία που συλλέγονται από εσάς δεν μεταβιβάζονται πωλούνται εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους χωρίς τη δική σας ενημέρωση και σχετική έγκριση. Οι αποδέκτες ή τρίτοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση ή στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι:
6.1  Διευθύνσεις, Επιτροπές, Εργαζόμενοι κλπ. του Δήμου: Προκειμένου να σας παρέχεται η καλύτερη δυνατή υπηρεσία, δίδεται πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο ανάλογο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή αποκτάται από το προσωπικό συμβατικές δεσμεύσεις (όπως συμβατικές ρήτρες) για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας πληροφοριών.
6.2  Πάροχοι υπηρεσιών ή/και τυχόν τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό μας: Ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και υπεργολάβους, αντιπροσώπους ή παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για το Δήμο ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτόν όπως πχ. τυχόν υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, κτλ. Σε κάθε περίπτωση εφόσον κατά την εκτέλεση της σύμβασης παρέχεται πρόσβαση ή διενεργείται επεξεργασία σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Υποκειμένων φυσικών προσώπων του Δήμου, τότε καταρτίζεται ειδικότερη σύμβαση που περιλαμβάνει ρήτρα εμπιστευτικότητας – εχεμύθειας, οι όροι της οποίας είναι δεσμευτικοί και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της κύριας Σύμβασης.
6.3  Ενδέχεται να κοινοποιηθούν πληροφορίες σας σε κρατικά όργανα και φορείς, δικαστήρια, φορείς επίλυσης εμπορικών ή άλλων διαφορών, εποπτικές και ρυθμιστικές Αρχές, για τη συμμόρφωσή του Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται από τον νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασία ή προκειμένου να επιτευχθεί η υπεράσπιση συμφερόντων, δικαιωμάτων του Δήμου.

7.  Ασφάλεια Πληροφοριών:
Ο Δήμος έχει λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγει σε σχέση με τους σκοπούς και τις υπηρεσίες της και ιδίως τυχόν προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) που τυγχάνουν συλλογής. Οι συνεργάτες Πληροφορικής ακολουθούν διεθνή πρότυπα και πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Ωστόσο, παρόλο που λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι απολύτως εγγυημένη έναντι όλων των απειλών.

8. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη Διεθνή Μεταφορά:
Στο πλαίσιο του σκοπού της επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. Ωστόσο, εάν αυτό απαιτηθεί (π.χ. εκ του νόμου ή δυνάμει δικαστικής απόφασης), η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που οι αποδέκτες βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πραγματοποιείται εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό. Για μια τέτοια διαβίβαση δεν απαιτείται ειδική άδεια ή έγκριση και αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται ελεύθερα προς τις χώρες αυτές. Ελλείψει απόφασης επάρκειας δυνάμει του άρθρου 45§3, ο Δήμος μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μόνο εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ο Εκτελών την Επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις μέσω της κατάρτισης τυποποιημένων ρητρών (Standard DP Clauses) που εκδίδονται από την Επιτροπή.

9. Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων:
Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 5) ορίζει την υποχρέωση των Υπευθύνων Επεξεργασίας δεδομένων να διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζονται, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας και στη συνέχεια να καταστρέφονται. Για το λόγο αυτό, ο Φορέας τηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται όχι περισσότερο από το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται για το σκοπό των επιμέρους επεξεργασιών που αφορούν αυτά.
Αναλόγως της νομικής βάσης επεξεργασίας, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια:
▪ Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται βάσει έννομης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο χρόνος τήρησης καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, τις προβλεπόμενες παραγραφές, αλλά και τα δικά σας έννομα συμφέροντα.
▪ Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται βάσει δημοσίου συμφέροντος, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων καθορίζεται από την ανάγκη που εξυπηρετεί ο σκοπός επεξεργασίας και για εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, η ιχνηλασιμότητα και η τεκμηρίωση των διαδικασιών, αλλά και τα δικά σας έννομα συμφέροντα.
▪ Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση τη σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Επιπλέον θα διατηρούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν αξιώσεων.
▪ Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται βάσει της χορηγηθείσας από εσάς συγκατάθεσης, ο χρόνος τήρησης καθορίζεται από την δυνατότητα ανάκλησης αυτής. Από τη στιγμή που θα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, διαγράφονται και τα σχετικά προσωπικά δεδομένα.

10. Τα Δικαιώματά σας:
Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχετε όλα τα ακόλουθα δικαιώματα:
10.1 Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και να λαμβάνετε κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που δεν προέρχονται από εσάς, αλλά αποκτήθηκαν μέσω τρίτου.
10.2 Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από το Δήμο επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύντομη, κατανοητή, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.
10.3 Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε και ο Δήμος θα διασφαλίσει ότι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα προβεί στη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης.
10.4 Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Δήμο τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο ίδιος υποχρεούται να προχωρήσει στη διαγραφή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και εφόσον είτε έχει παρέλθει ο χρόνος τήρησής τους, είτε πρόκειται για δεδομένα που δεν αφορούν στη συμμετοχή των δραστηριοτήτων του ποδοσφαίρου άμεσα ή έμμεσα, ούτε στην απόδειξη ή θεμελίωση ή τεκμηρίωση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από αυτήν.
10.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Δήμο να περιορίσει τις δραστηριότητες επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένους σκοπούς, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
10.6 Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ο Δήμος δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
10.7 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ’ εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητάτε τη διαβίβαση των λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.
10.8 Εφόσον η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
10.9 Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων & κατάρτιση προφίλ: Ο Δήμος δεν υποβάλλει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
Ο Δήμος θα ικανοποιήσει το όποιο αίτημά σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η δυνατότητα άσκησης ενός δικαιώματος που σας απονέμει ο νόμος, δεν συνεπάγεται πάντα τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί πλήρως, ιδίως όταν υπάρχουν άλλες νομικές διατάξεις που το περιορίζουν. Εφόσον δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί το αίτημά σας, θα ενημερωθείτε για τους λόγους.

11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας:
Ο Δήμος σέβεται τα δικαιώματα που έχετε στα προσωπικά σας δεδομένα και σας διευκολύνει στην άσκησή τους. Κάθε αίτημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (D.P.O.) χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: dpo@petroupoli.gov.gr.  Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση, το ονοματεπώνυμό σας και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας (mail , τηλέφωνο, διεύθυνση). Αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα του αιτήματος σας, θα λάβετε απάντηση σε αυτό εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας. Σημειώνεται πάντως πως τα αιτήματα ελέγχονται και ως προς το μέγεθος και ως προς την επαναληψιμότητά τους ανά αιτούντα για πιθανή καταχρηστικότητα, ώστε να παρέχονται στο Δήμο Πετρούπολης τα δικαιώματα του άρθρου 12 § 3 του ΓΚΠΔ. Εφόσον δεν παρέχεται γνωστοποίηση (άρθρο 31 §1 Ν. 4624/2019) λόγω ύπαρξης προσωρινού εμποδίου, ο Δήμος, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών της επεξεργασίας, θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας μετά την απομάκρυνση του εμποδίου, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εβδομάδων.

12. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή:
Σε κάθε περίπτωση, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr.), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

13. Επεξεργασία για Άλλους Σκοπούς:
Ο Δήμος ενδέχεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν σύμφωνα και με το άρθρο 24 Ν. 4624/2019. Στην περίπτωση αυτή θα παρέχεται σε εσάς πριν από την ενδεχόμενη περαιτέρω επεξεργασία, εάν αυτό απαιτείται, κάθε αναγκαία πληροφορία, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες. Όπου και όποτε είναι απαραίτητο, θα ζητηθεί προηγουμένως η συγκατάθεσή σας για τη νέα επεξεργασία

14. Ενημέρωση:
Η τήρηση της παρούσας γίνεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και με την ελεύθερη βούληση των μερών, με στόχο την καλή και αποδοτική συνεργασία για την προστασία όλων και προς διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος. Η Πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών, ή όποτε κρίνεται αναγκαίο, λόγω ενδεχόμενων διαφοροποιήσεων στο περιεχόμενό της. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω όροι υποστούν οποιαδήποτε μεταβολή, θα παρέχονται οι σχετικές ανακοινώσεις μέσω του ιστοτόπου του Δήμου, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση δυνατότητα ενημέρωσής σας για τυχόν αλλαγές. Αποτελεί δική σας ευθύνη να μελετάτε την Πολιτική για όποια αλλαγή, κατάργηση ή προσθήκη ενδέχεται να επέλθει στα δεδομένα σας, που εντάσσονται στο ρυθμιστικό της πεδίο.

15. Τελικές διατάξεις:
Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το Ν. 4624/2019, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και λογίζεται ως μη γεγραμμένη, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Close Popup

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη λειτουργικότητά της και προκειμένου να μετρήσει την επισκεψιμότητα, τη χρήση και την απόδοσή της, καθώς και για να σας παρέχει λειτουργίες δικτυακών πλατφορμών, όπως μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πατώντας «ΔΕΧΟΜΑΙ» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις των cookies κάνοντας κλικ στο πεδίο "ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΟΥ". Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας για το μέλλον οποτεδήποτε μέσω των Ρυθμίσεων Απορρήτου (Κέντρο Απορρήτου). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Απορρήτου.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε ιστότοπο, ενδέχεται να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας Υπηρεσίες Cookie εδώ.


Google Analytics
These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Save
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες
Open Privacy settings