Εκταφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
α) Αίτηση με  πλήρη στοιχεία & ΑΦΜ.
β) Καταβολή ποσού (ανάλογα με το χρόνο παραμονής) που περιλαμβάνει την εκταφή, τη συντήρηση του Νεκροταφείου και τυχόν οφειλή από παράτασης εκταφής.(βλέπε: Καθορισμός τελών Νεκροταφείου.)
γ) Καθορισμός ημερομηνίας  και ώρας εκταφής.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τέσσερις ημέρες πριν την εκταφή θα πρέπει να παραληφθούν τα προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται στο μνημείο.
Για την εκταφή χρειάζονται δύο (2) λίτρα λευκό κρασί και 1,50 μέτρο ύφασμα χασέ.