Διόρθωση κυρίου ονόματος, τόπου ή ημερομηνίας γέννησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση
3. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων (για άνδρες)
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται:
1. Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
2. Βεβαίωση Διευθυντή Σχολείου
3. Αρνητική βεβαίωση αν κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν μπορεί να εκδοθεί
4. Υπεύθυνη δήλωση
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης διόρθωσης στοιχείων