Γραφείο Διευθυντού Γραμματεία.
-Το γραφείο αυτό έχει την ευθύνη για όλες τις Διοικητικές υποθέσεις της Διεύθυνσης και ενημερώνει τον Διευθυντή για κάθε ανεκτέλεστη εντολή.
-Παρακολουθεί τη διακίνηση της αλληλογραφίας, τηρεί το εσωτερικό πρωτόκολλο, το αρχείο και προωθεί κάθε έγγραφο, εισερχόμενο ή εξερχόμενο στον τελικό προορισμό του.
-Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί όλες τις διαταγές, εγκυκλίους, διατάγματα κ.λ.π. που αφορούν την Διεύθυνση.
-Τηρεί φακέλους με πλήρη στοιχεία όλων των τεχνικών δραστηριοτήτων του Δήμου.