Διαγωνισμός Προμήθειας Βενζίνης 2021-2022

ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει πως διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης), για την προμήθεια «Αμόλυβδης βενζίνης ετών 2021 2022» , για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. 8/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Κάθε προσφορά που θα κατατεθεί που θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 8/2021 CPV 09132100-4.
Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι ο Δήμος Πετρούπολης και στο χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία.

Γλώσσα σύνταξης της προσφοράς η Ελληνική.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ Τετάρτη 19/05/2021

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 76-78 ΤΚ 13231 μέχρι την Δευτέρα 31/5/2021 και ώρα 11:00π.μ ή κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Δευτέρα 31/05/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: την ίδια ημέρα και ώρα όπως παραπάνω αναφέρεται.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 15:00, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης,
Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78.
Τηλ.: 213 2062409 – 213 2024456,
Email: supplies@petroupoli.gov.gr
Αρμόδια υπάλληλος: κα. Παπαδοπούλου Φανή.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και της αριθμ 8/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης: www.petroupoli.gov.gr.

Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα και αναρτάται στο διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αρχεία:
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ