Δήμος Πετρούπολης

Δήλωση Θανάτου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό
2. Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος
3. Σε περίπτωση απώλειας της Αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α’ βαθμού συγγένειας.

Για τη δήλωση και έκδοση άδειας ταφής υπάρχει προθεσμία 24 ωρών πριν την ταφή.
Το Ληξιαρχείο λειτουργεί όλες τις αργίες μόνο για την έκδοση αδειών ταφής.