Η βεβαίωση υψομέτρου είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική(Τμημα Πολεοδ. Εφαρμ.) (πληροφ. : 213 2024484 – 213 2024441)

Για έκδοση βεβαίωσης υψομέτρου πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά και να μην υπάρχει οφειλή από τους ιδιοκτήτες προς το Δήμο Πετρούπολης  (ελέγχεται από την Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου):
• Υποβολή αίτησης (ειδικό έντυπο) προς την Τεχνική Υπηρεσία
• Τοπογραφικό διάγραμμα
• Αντίγραφο συμβολαίου (απλή φωτοτυπία)
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.