Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ.  ΤΗΛ: 213 2024484 – 213 2024426)

Για την λήψη βεβαίωσης σήμανσης θα πρέπει να αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία της οδού – οδών .
• Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
 
Η αίτηση κατατίθεται  στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.