Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ. 213 2024464 – 213 2024441)

Για την λήψη βεβαίωσης αρίθμησης απαιτούνται:
• Υποβολή αίτησης (ειδικό έντυπο) προς την Τεχνική Υπηρεσία
• Άδεια οικοδομής του ακινήτου  ή συμβόλαιο
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.