ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ», με προϋπολογισμό 375.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :    78552
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.
ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΤΕΥΔ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
8. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
9. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ