ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Υ.Ε. του άρθρου 80 Ν.3463/2006
(Ν.4442/7-12-2016, ΦΕΚ Α΄ 230/16 & ΚΥΑ 16228/18-5-2017, ΦΕΚ Β΄1723/17)

Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 του Ν.4442/2016 τη δήλωση χρήσης.
Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί σε ειδικό πεδίο της γνωστοποίησης τη χρήση μουσικής, με προσδιορισμό της μέγιστης Α – ηχοστάθμης, του χώρου κ.τ.λ. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της ΚΥΑ 16228/18-5-2017.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ https://notifybusiness.gov.gr
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα διαθέτει και θα διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής
ειδικότητας, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της γνωστοποίησης μουσικής είναι η τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο.