Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ.  ΤΗΛ: 213 2024484 – 213 2024426)
 
Για κατασκευή ή ανακατασκευή οδού (ασφαλτόστρωση) από το Δήμο απαιτούνται:

  •  Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
  •  Σαφής διατύπωση θέσης

Η αίτηση κατατίθεται  στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.

Στη συνέχεια  η Τεχνική Υπηρεσία  αρχειοθετεί το αίτημα κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιηθεί σε μελλοντική εργολαβία μέσω του Τεχνικού Προγράμματος.