Χορηγείται κατόπιν αίτησης ανάδοχων εργολάβων των Δικτύων  Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ) προκειμένου να γίνει η σύνδεση με αυτά.
Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ. : 213 2024470 – 213 2014426)
Για έκδοση άδειας εκσκαφής  από το Δήμο απαιτούνται τα εξής:
• Υποβολή αίτησης προς την Τεχνική Υπηρεσία
• Αντίστοιχα σκαριφήματα και επιμέτρηση για τους δρόμους στους οποίους θα γίνει η εκσκαφή
• Άδεια από την Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής ΑΕ και από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.
• Εγγυητική επιστολή
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ορίζεται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (βάση του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 2307/95) και κατοχυρώνει το Δήμο για την καλή εκτέλεση της εκσκαφής και την σωστή αποκατάσταση της. Η εγγυητική επιστολή παραμένει στο Δήμο για ένα έτος ακόμα μετά το πέρας του έργου .
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.