Διαγωνισμοί Έργων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.(06.09.2018)
Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018 07:36

  O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
  Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την  06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: 75386

Ενημερωθείτε από την περίληψη διακήρυξης και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

Αρχεία

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
02. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
03. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
04. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΡΑΣΙΩΝ
05. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
06. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
07. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
08. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
09. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
11. ΣΧΕΔΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
12. T.E.Y.Δ

 


 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ.(02.08.2018)
Δευτέρα, 16 Ιούλιος 2018 07:31

   O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ», με προϋπολογισμό 50.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
   Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις  02/08/2018 ημέρα Πέμπτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
Ενημερωθείτε από την περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού και τα συνοδευτικά αρχεία του διαγωνισμού.

Αρχεία

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
02. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
04. ΕΤΕΠ ΑΡΘΡΩΝ
05. T.E.Y.Δ
06. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
07. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
08. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων


 

 
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΙΖΑ
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 14:31

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 72758 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΙΖΑ», με προϋπολογισμό 496.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών για την υποστήριξη και ενίσχυση των διαζωμάτων στο Δημοτικό Κοιμητήριο, αλλά και της διαμόρφωσης των διαδρόμων του, για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων. Επιπλέον στα πλαίσια του έργου του θέματος, θα εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες απομάκρυνσης από την κοίτη του ρέματος που διατρέχει την δυτική πλευρά του κοιμητηρίου, φερτών υλικών, των οποίων η ύπαρξη συντελεί στα πλημμυρικά φαινόμενα. (CPV: 45112000-5 εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, 45262310-7 εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, 45233250-6 εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις).
Οι προσφορές για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την  15 / 05 / 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την  18 / 05 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

ΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
5 .ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ
6. Τ. Σ. Υ.
7. Ε. Σ. Υ.
8. Γ. Σ. Υ.

 


 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ(08.05.2018)
Πέμπτη, 19 Απρίλιος 2018 11:54

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 20.544,23 €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 08/05/2018 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

ΑΡΧΕΙΑ:

1.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.
2.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
3.  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ.
4.  ΤΕΥΔ


 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

   Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να διακηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
   Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 25.475,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων με πτυχία B’ τάξης και άνω για μελέτες κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες).
    
                                               ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 17/ 04/2018

                                                    Ο Προϊστάμενος
                                                  Διεύθυνσης Τ.Υ.Δ.Π.


 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο123ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 3
Payday Loans In Illinois. When the problem is not treated, it can ruin intimate life of couples and destroy their relationships. Viagra Professional was produces not to let this happen. Professional means highly qualified. It strikes the target and doesn't allow a disorder to occupy man's body.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software