Διαγωνισμοί Έργων
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΙΖΑ
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 14:31

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 72758 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΙΖΑ», με προϋπολογισμό 496.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών για την υποστήριξη και ενίσχυση των διαζωμάτων στο Δημοτικό Κοιμητήριο, αλλά και της διαμόρφωσης των διαδρόμων του, για την σωστή απορροή των ομβρίων υδάτων. Επιπλέον στα πλαίσια του έργου του θέματος, θα εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασίες απομάκρυνσης από την κοίτη του ρέματος που διατρέχει την δυτική πλευρά του κοιμητηρίου, φερτών υλικών, των οποίων η ύπαρξη συντελεί στα πλημμυρικά φαινόμενα. (CPV: 45112000-5 εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, 45262310-7 εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, 45233250-6 εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις).
Οι προσφορές για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την  15 / 05 / 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την  18 / 05 / 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη.

ΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
5 .ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ
6. Τ. Σ. Υ.
7. Ε. Σ. Υ.
8. Γ. Σ. Υ.

 


 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ(08.05.2018)
Πέμπτη, 19 Απρίλιος 2018 11:54

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 20.544,23 €, (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 08/05/2018 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

ΑΡΧΕΙΑ:

1.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.
2.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
3.  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ.
4.  ΤΕΥΔ


 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

   Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να διακηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
   Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 25.475,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων με πτυχία B’ τάξης και άνω για μελέτες κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες).
    
                                               ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 17/ 04/2018

                                                    Ο Προϊστάμενος
                                                  Διεύθυνσης Τ.Υ.Δ.Π.


 

 
Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
Δευτέρα, 26 Μάρτιος 2018 11:16
                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016).

  Ο Δήμος Πετρούπολης, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2018, καλεί τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου, σε μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες έργων ή μελετών που αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως και την 23η  Απριλίου  2018.

Αρχεία
1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής.


 

 
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΗΜΕΔ
Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2018 10:31

Δείτε τα ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΗΜΕΔ.


 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο123ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 3
unsecured personal loans . Of course, the choice is not that easy, as there exist great number of different preparations. Notwithstanding, Cialis is the one that definitely differs from all other products.

All rights reserved Municipality of Petroupolis 2018 | Designed & Developed By Profile Software